Sağlık verilerinin toplanmasına dair yönetmelik durduruldu

Danıştay, kişisel sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması ile alakalı Yönetmeliğe ait tek sefer dahada durdurma kararı verdi.

Danıştay 15. Dairesi’nin 2018/1490 esas Numaralı Kararı’nda Türk Tabipleri Birliği ile Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından “Kişisel sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması ile alakalı Yönetmelikte farklık Yapılmasına değin Yönetmeliğin” tamamı ile anılan Yönetmelikle değiştirilen kişisel sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması ile alakalı Yönetmelik’in; 5. maddesinin sekizinci fıkrasının, 7. maddesinin birinci fıkrasının, 8. maddesinin birinci fıkrasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

Bu kapsamda, Türk Tabipleri Birliği ile Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından Yönetmeliğin kişisel verilerin sınırsız olarak, sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan kişisel sağlık verilerinin toplandığı veri sistemi olarak tanımlanan merkezi sisteme aktarılmasına değin 5. maddenin 8. fıkrasının, kişisel sağlık verilerinin kişisel verilerin savunması Kanunu’nun 6. maddesinin üçüncü fıkrasında bulunan istisnalar kapsamında işlenebilmesi amaciyla alakalı kişinin açık rızasının aranmadığına değin 7.maddenin 1. fıkrasının ve kişisel sağlık verilerinin Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarıca aktarılabileceğine değin 8. maddenin 1. fıkrasının esas hakkın özüne zarar veren, Emele ahenk gösteren olmayan müdahaleler niteliğinde olduğu belirtildi.

‘ÖZEL yasamin GİZLİLİĞİNİ ZEDELİYOR’

Bununla birlikte, Danıştay 15. Dairesi’nin 2018/251 esas Numaralı Kararı’nda Türk Tabipleri Birliği, ülkemiz Psikiyatri Derneği ve Türk Dermatoloji Derneği tarafından kişisel sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması ile alakalı Yönetmelikte farklık Yapılmasına değin Yönetmeliğin tamamı ile anılan Yönetmelikle değiştirilen kişisel sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması ile alakalı Yönetmelik’in; 4.maddesinin, 15. maddesinin 1. ve 5. fıkralarının, 9. maddesinin 1. fıkrasının, 7. maddesinin 4. fıkrasının, 6. maddesinin 2. fıkrasının, 11. ve 18. maddelerinin 3. fıkrasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

Bu kapsamda, Türk Tabipleri Birliği, ülkemiz Psikiyatri Derneği ve Türk Dermatoloji Derneği tarafından anılan maddelerde yapılan değişikliklerle veri güvenliğinin sağlanması amaciyla alınması İhtiyaç duyulan tedbirlerin ne olduğu kararının idareye ve veri sorumlularına verildiği, bu kararların alakalı kişi veyahut halkoyu nezdinde denetlenebilirliğinin olmadığı belirtildi.

Her iki Yönetmelikte de, kişilerin aldıkları rastgele tek sağlık hizmeti esnasında paylaştıkları veyahut bu sırada saptanan kişisel bilgilerinin aktarılmasına itiraz etme, silinmesini, düzeltilmesini isteme, işlenen sağlık bilgilerinin hangi amaçla toplandığı, kime aktarıldığı ve hangi hukuki dayanakların var olduğunu bilme haklarını savunacak yenilemeler yapılmadığından  bu düzenlemelerin, hususi hayatın gizliliğini, hekimlerin giz gizleme yükümlülüğünü ve hasta kisi ile doktor arasında bulunması koşul olan güven ilişkisini zedelediğinin altı çizildi.

Bu nedenle, Danıştay 15.Dairesi’nce yürütmenin durdurulması istemine bu kararın tebliğini izleyen günden bu yana yedi vakit içinde İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir